home Blogg Blåbetong, vad är det?

Blåbetong, vad är det?

Blåbetong, även känd som blå lättbetong, är ett byggmaterial baserat på alunskiffer och används vanligtvis i form av gasbetong. Det är känt för att vara den största källan till radon bland våra byggnadsmaterial. Radon är en radioaktiv gas som kan tränga in i våra hem och anses vara en allvarlig hälsorisk.

Det finns olika sätt att upptäcka blåbetong i en byggnad. En vanlig metod är att mäta gammastrålningen från en vägg. Om mätningen visar höga nivåer av gammastrålning kan det vara en indikation på blåbetong. 

Det är också viktigt att påpeka att blåbetong inte är det enda byggmaterialet som kan innehålla radon. Andra material, såsom granit och betong, kan också vara källor till radon. Det är därför viktigt att genomföra regelbundna tester och utvärderingar för att identifiera och hantera eventuella källor till radon i en byggnad.

Vad innebär blåbetong? Blåbetong är ett vanligt byggmaterial som innehåller radium, vilket sönderfaller och bildar radon. Materialet var vanligt förekommande och användes flitigt mellan 1929 och 1975, särskilt i väggar och bjälklag. Utöver radon avger det också gammastrålning. 

Trots att blåbetong kan innehålla radon behöver dess närvaro i en bostad, byggnad eller hus inte automatiskt betyda höga radonhalter. Det beror på flera faktorer, till exempel vilka delar av byggnaden som består av blåbetong och hur ventilationen fungerar. Om det finns brister i ventilationen eller om blåbetongen finns i stora mängder kan det dock öka risken för höga radonhalter.

Det enda sättet att ta reda på om man har ett radonproblem i sin byggnad är att mäta radonhalten. Det är därför viktigt att regelbundet genomföra mätningar för att upptäcka eventuella problem i god tid och vidta lämpliga åtgärder. Det finns flera sätt att mäta radonhalten, och det rekommenderas att anlita en professionell företag som specialiserar sig på radonmätning för att få en korrekt och tillförlitlig avläsning.

Sammanfattningsvis är blåbetong ett byggmaterial som kan innehålla radon, vilket kan utgöra en hälsorisk om det finns i höga halter. Avgörande faktorer för radonhalten är bland annat vilka delar av byggnaden som består av blåbetong och hur ventilationen fungerar. För att upptäcka eventuella problem är det nödvändigt att genomföra regelbundna radonmätningar av radonhalten i byggnaden.

Relaterad information:
Radon